آرشیو نویسنده: هودفریار

خلاصه کتاب هنر ظریف بی خیالی

ارزش

ارزش های نو و بی خیالی را یاد بگیرید.  با مطالعه کتاب هنر ظریف بی خیالی نوشته مارک منسن دید شما به کلی تغییر می کند.   خلاصه کتاب هنر ظریف بی ‌خیالی همه نویسنده های کتاب های خود یاری، پیام های انگیزشی  و آگهی های تبلیغاتی از شما می خواهند که باور داشته باشید،[مطالعه مقاله]