با هودفریار سریع و کاربردی بیاموزید

آشنایی با محیط پاورپوینت

جلسه اول- آشنایی با محیط پاورپوینت

نماهای نمایش پاورپوینت

جلسه دوم- نماهای نمایش در پاورپوینت

مدیریت اسلایدها در پاورپوینت

جلسه سوم – مدیریت اسلایدها در پاورپوینت

ابزارهای کاربردی پاورپوینت

جلسه چهارم-  ابزارهای کاربردی پاورپوینت

مدیریت متن و نوشته در پاورپوینت

جلسه پنجم- مدیریت متن و نوشته در پاورپوینت

تبدیل اسلاید به پی دی اف

جلسه ششم- تبدیل اسلاید به PDF با پاورپوینت

متحرک سازی اسلاید پاورپوینت

جلسه هفتم- متحرک سازی اسلاید در پاور پوینت

افزودن شکل به اسلاید پاورپوینت

جلسه هشتم- افزودن شکل به اسلاید در پاورپوینت

افزودن جدول به اسلاید پاورپوینت

جلسه نهم- افزودن جدول به اسلاید در پاورپوینت

افزودن دیاگرام به اسلاید پاورپوینت

جلسه دهم- افزودن دیاگرام به اسلاید با پاورپوینت

جلسه یازدهم- افزودن نمودار در اسلاید با پاورپوینت

افزودن عکس به اسلاید پاورپوینت

جلسه دوازدهم- افزودن عکس به اسلاید در پاورپوینت

افزودن ویدیو به اسلاید اورپوینت

جلسه سیزدهم- افزودن ویدیو به اسلاید در پاورپوینت

افزودن الگو و تم به اسلاید پاورپوینت

جلسه چهاردهم – افزودن تم به اسلاید پاورپوینت

جلسه پانزدهم- صداگذاری بر اسلاید پاورپوینت

لینک سازی اسلاید پاورپوینت

جلسه شانزدهم- لینک سازی اسلاید پاورپوینت

اسلاید مادر مستر در پاورپوینت

جلسه هفدهم – ساخت اسلاید مستر در پاورپوینت