با هودفریار سریع و کاربردی بیاموزید

 

آشنایی با محیط پاورپوینت

جلسه اول- آشنایی محیط پاورپوینت

نماهای نمایش پاورپوینت

جلسه دوم- نماهای نمایش 

مدیریت اسلایدها در پاورپوینت

جلسه سوم – مدیریت اسلایدها

ابزارهای کاربردی پاورپوینت

جلسه چهارم-  ابزارهای کاربردی 

مدیریت متن و نوشته در پاورپوینت

جلسه پنجم- مدیریت متن و نوشته

تبدیل اسلاید به پی دی اف

جلسه ششم- تبدیل اسلاید به PDF

متحرک سازی اسلاید پاورپوینت

جلسه هفتم- متحرک سازی اسلاید

افزودن شکل به اسلاید پاورپوینت

جلسه هشتم- افزودن شکل به اسلاید

افزودن جدول به اسلاید پاورپوینت

جلسه نهم- افزودن جدول به اسلاید

افزودن دیاگرام به اسلاید پاورپوینت

جلسه دهم- افزودن دیاگرام به اسلاید

جلسه یازدهم- افزودن نمودار اسلاید

افزودن عکس به اسلاید پاورپوینت

جلسه دوازدهم- افزودن عکس اسلاید

افزودن ویدیو به اسلاید اورپوینت

جلسه سیزدهم- افزودن ویدیو اسلاید

افزودن الگو و تم به اسلاید پاورپوینت

جلسه چهاردهم – افزودن تم به اسلاید

جلسه پانزدهم- صداگذاری بر اسلاید

لینک سازی اسلاید پاورپوینت

جلسه شانزدهم- لینک سازی اسلاید

اسلاید مادر مستر در پاورپوینت

جلسه هفدهم – ساخت اسلاید مستر