با هودفریار سریع و کاربردی بیاموزید

 

معرفی نرم افزار آدیشن

جلسه اول- معرفی نرم افزار آدیشن

آشنایی با محیط آدیشن

جلسه دوم- آشنایی با محیط آدیشن

باز کردن فایل ها در آدیشن

جلسه سوم – باز کردن فایل در آدیشن

محیط Waveform و Multitrack در آدیشن

جلسه چهارم-  محیط Waveform و Multitrack در آدیشن

05- آشنایی با Bitdepth و Sample Rate

جلسه پنجم-  آشنایی با Bitdepth و Sample Rate در آدیشن

ضبط کردن صدا در نرم افزار آدیشن

جلسه ششم- ضبط کردن صدا در نرم افزار آدیشن

ویرایش صوت در آدیشن

جلسه هفتم- ویرایش صوت در آدیشن

ذخیره صوت در آدیشن

جلسه هشتم- ذخیره صوت در آدیشن

حذف نویز و صداهای محیط در آدیشن

جلسه نهم- حذف نویز در آدیشن

جلسه دهم-  آشنایی با کاربرد Markers در آدیشن

جلوه های Fadein و Fadeout در آدیشن

جلسه یازدهم- جلوه های Fadein و Fadeout در آدیشن

جلسه دوازدهم- روش تقویت صدا در نرم افزار آدیشن

افکت تاخیر صدا در نرم افزار آدیشن

جلسه سیزدهم- افکت تاخیر صدا در نرم افزار آدیشن

افکت اکو در نرم افزار آدیشن

جلسه چهاردهم –  افکت اکو در نرم افزار آدیشن

افکت ریورب در نرم افزار آدیشن

جلسه پانزدهم-  افکت ریورب در نرم افزار آدیشن

تنظیمات محیط Multitrack آدیشن

جلسه شانزدهم- تنظیمات محیط Multitrack آدیشن